REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
 • d18.jpg
 • edjo1_2.jpg
 • z0.jpg
 • z1.jpg
 • z2.jpg
 • z4.jpg
install Joomla to Inmotion

Regulamin funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r.
Opracowany na podstawie 
wytycznych MEN, MZ i GIS
 

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo dezynfekować ręce.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić, bez wyraźnej potrzeby, do budynku szkolnego.
 • Opiekunowie przyprowadzając dziecko na teren szkoły, zachowują zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Rekomenduje się ograniczenie przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.
 • Powiadomieni przez szkołę rodzice/opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Organizacja pracy w szkole w pierwszym rzędzie będzie umożliwiać zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Uczniowie nie bądą przechodzili na poszczególne lekcje z klasy do klasy. Wszystkie lekcje będą się odbywały w tym samym pomieszczeniu. W szczególnych przypadkach, jeśli do pomieszczenia wchodzi nowa klasa, stoliki i krzesła zostaną zdezynfekowane.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Uczniowie, w miarę możliwości, będą jak najczęściej korzystali z boiska szkolnego, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, nauczyciele ograniczą ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. (zabawek, itp)
 • Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, uczniom zostanie udostępniony co drugi wieszak.
 • W trakcie poruszania się po schodach na wszystkich klatkach schodowych I korytarzach obowiązuje ruch prawostronny i zachowanie dystansu.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. W świetlicy obowiązują zasady zachowania dystansu społecznego. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlica będzie wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole będą prowadzone na tych samych zasadach co zajęcia lekcyjne.
 • W bibliotece szkolnej obowiązują zasady dystansu społecznego. Nie może w niej przebywać równocześnie więcej niż 5 uczniów. Konieczny jest okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • W bibliotece, szatni oraz na korytarzach obowiązują maseczki.

Ogłoszenia różne

Świetlica 2020/21 - dokumenty

UWAGA:

2 listopada to dzień wolny od zajęć dydaktycznych w naszej szkole. Świetlica działa w godzinach od 7:30 do 15:00. Stołówka nieczynna – obiady nie będą wydawane.


- karta zapisu do świetlicy

- oświadczenie - zał. nr 1 

- regulamin świetlicy


W naszej szkole nie używamy telefonów komórkowych


Profilaktyka zdrowotna - koronawirus

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecamy Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: kliknij

Infolinia: zobacz

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu

Ważne linki

stara strona

 

Nasze certyfikaty

© 2020 SP 35.