Katowice: Przebudowa parteru budynku Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na 4-oddziałowe przedszkole integracyjne oraz dostosowanie fragmentu I piętra do wymogów strefy wejściowej szkoły.
Numer ogłoszenia: 110426 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 49444 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum Nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach, ul. Zielonogórska 23, 40-710 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2526292, faks 032 2526292.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa parteru budynku Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na 4-oddziałowe przedszkole integracyjne oraz dostosowanie fragmentu I piętra do wymogów strefy wejściowej szkoły..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa parteru budynku Gimnazjum nr 21 w Katowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na 4-oddziałowe przedszkole integracyjne oraz dostosowanie fragmentu I piętra do wymogów strefy wejściowej szkoły. 3) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych jn: a) architektoniczno - budowlanych (wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych,) w szczególności : i. przebudowa parteru na potrzeby przedszkola z wydzieleniem odrębnej strefy pożarowej, w szczególności roboty do wykonania na podstawie projektów : roboty ziemne przy wykonywaniu słupków fundamentów betonowych pochylni dla niepełnosprawnych, wyburzeniowe i demontażowe, montażowe, murarskie, wykończeniowe malarskie, posadzkowe, wykonanie pochylni zewnętrznej dla niepełnosprawnych. ii. malowanie kuchni wraz zapleczem b) instalacji wodno - kanalizacyjnej w sanitariatach objętych projektem, wentylacji mechanicznej wywiewnej z sal zajęć i sanitariatów, przeniesienie i dodanie grzejników c.o., w szczególności: i. Instalacja wod-kan (poziom parteru oraz pok. nauczycielski i Sala Fizyki piętro I) wraz z podłączeniem instalacji projektowanej do instalacji istniejącej w poziomie piwnic oraz istniejącej kanalizacji podposadzkowej i istniejących studzienek kanalizacyjnych ii. Instalacja wentylacji mechanicznej (obręb projektowanego przedszkola: parter budynku) oraz demontaż istniejących układów wentylacyjnych (kratek went. grawitacyjnej) w obszarach objętych zakresem opracowania. iii. Instalacja c.o. (dostosowanie lokalizacji grzejników do nowego podziału pomieszczeń). c) instalacje elektryczne pomieszczeń objętych projektem. w szczególności: i. instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach ii. zabudowę głównego wyłącznika prądu, oraz oświetlenia ewakuacyjnego - zgodnie z aktualnymi wymaganiami ochrony przeciwpożarowej iii. modernizację tablic bezpiecznikowych wynikającą z przebudowania instalacji 4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, z zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do tego typu robót, w sposób zgodny z przepisami prawa oraz uzyskanymi decyzjami administracyjnymi i zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej SIWZ, przy zachowaniu terminów na wykonanie robót, określonych w umowie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.25.20-2, 45.42.10.00-4, 45.42.11.60-3, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.42.11.52-4, 45.44.21.00-8, 45.33.00.00-8, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300254,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ